Formativa arbetssätt

Forskning visar att en undervisning som bygger på en formativ bedömning är effektiv för att höja elevers lärande och resultat. En formativ bedömning bygger på återkoppling som är framåtsyftande och som hjälper elever att skapa strategier för sitt eget lärande. På TEG utvecklar vi detta arbetssätt sedan ett par år genom att synliggöra förväntningar i arbetet. Vi använder digitala verktyg för att arbeta processuellt med elevportföljer. Formativ bedömning som förhållningssätt och arbetssätt är en process som både lärare och elever är delaktiga i för att utveckla goda lärmiljöer.

Introduktion till Formativ bedömning
– Lars Björklunds genomgång på en av våra utvecklingsdagar.

Formativ bedömning- bedömning för lärande
– Skolverket
En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte.

Fördjupad läsning om formativ bedömning
– Skolverket
Begreppen formativ och summativ evaluering härrör från slutet av 60‐talet och syftade då på de bägge syften utvärdering kunde ha.

tva-huvuden-2