Formativa arbetssätt

Forskning visar att en undervisning som bygger på en formativ bedömning är effektiv för att höja elevers lärande och resultat. En formativ bedömning bygger på återkoppling som är framåtsyftande och som hjälper elever att skapa strategier för sitt eget lärande. På TEG utvecklar vi detta arbetssätt sedan ett par år genom att synliggöra förväntningar i arbetet. Vi använder digitala verktyg för att arbeta processuellt med elevportföljer. Formativ bedömning som förhållningssätt och arbetssätt är en process som både lärare och elever är delaktiga i för att utveckla goda lärmiljöer.

delameddig